Sunday, May 2, 2010

Konstanty Brandel (1880 – 1970)...Poland...1927
Photobucket


3 comments: